Про журнал

До відома авторів наукового видання

«Психологія особистості»

 До публікації приймаються рукописи та електронні варіанти наукових статей, які мають містити:

 1. Індекс УДК;
 2. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою. Обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів, кількість ключових слів – 5-10
 3. Прізвище та ім’я автора, назву статті, анотацію (1800 знаків без пробілів) статті, ключові слова англійською мовою;

Анотації включають наступну структуру: Мета (Purpose)Методи (Methods)Результати (Results) та Висновки (Conclusions).

 1. Такі структурні елементи:

4.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

4.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4.3. Мета дослідження;

4.4. Методи і методика дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження)

4.4. Виклад основних положень теоретичного та / або емпіричного дослідження, дискусії щодо висвітленої проблематики;

4.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

4.6. Список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати перелік використаних джерел).

4.7. References.

 

Вимоги до оформлення та написання статті:

 • Приймаються переважно такі статті, які мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.
 • Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перелічення прізвищ науковців!Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією.
 • Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень (5  останніх років). Дозволяється не більше 20% самопосилань на кожного із співавторів.
 • Обсяг основного тексту статті (без анотацій і літератури) має становити біля 0,5 друк. авт. арк. (мінімум 10 сторінок машинописного тексту). Загальний обсяг статті – 12 - 20 сторінок;
 • текст має бути набраним через 1,5 інтервали, формат А4, кегель 14пт, шрифт Times New Roman;
 • поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве -1,5 см, ліве – 3 см;
 • Текст набирати без переносів
 • математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
 • Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужкахвідповідно до прикладу: (Петренко, 2002) ; (Педагогічна психологія, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2002: 25–27).

На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;

 • Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • В описі літературного джерела вказувати пристатейний doi (якщо є).
 • Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

Наприклад:

Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].

Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].

 

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому;

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.    

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

Статті публікуються українською мовою.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також авторів, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Статті студентів приймаються тільки у співавторстві із науковим керівником.

Необхідні документи:

 • Довідка про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса (обов’язково) – українською та англійською мовами; ORCID
 • Електронний варіант статті;
 • Адреса для розсилки
 • Копія квитанції про оплату (фото або сканована) – після рецензування та підтвердження про прийом статті до публікації.

 

Рукописи проходять «сліпе» рецензування.

Вартість публікації – 

Статті надсилати на e-mail: psychology.personality@pnu.edu.ua

 

Редакційна колегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати тексти статей, а також відхиляти статтю, якщо вона не відповідає вимогам.

АВТОРИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСВІТЛЕНИХ У СТАТТІ.

Голова редакційної колегії – Пілецька Любомира Сидорівна  e-mail: lybomyra.piletska@pnu.edu.ua

 

Сайт журналу: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/po/index

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

УДК

                                                                                              Прізвище І.П. (Укр.м)

                                                                          Науковий ступінь, вчене звання,                         посада

                                                                Назва закладу

                                                                                                  ORCID

                                                                                                    e-mail

 

                                                                                     Прізвище І.П. (анг.м)

                                                                          Науковий ступінь, вчене звання, посада (анг.м)

                                                                Назва закладу (анг.м)

                                                                                                  ORCID

                                                                                                    e-mail

 

НАЗВА СТАТТІ (укр.м)

НАЗВА СТАТТІ (анг. м)

 

Антоція (укр.м)

Ключові слова

 

Анотація (анг.м)

Ключові слова (анг.м)

 

 

             Стаття

 

Список використаних джерел

Referens                                        

 

                                                                                                    

Процес рецензування

Проводиться рецензування, експертний і конкурсний відбір.

Статті, які надійшли до редакційної колегії, розглядаються протягом трьох місяців. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування. Редакційна колегія має право здійснювати літературне редагування статті, і, за необхідності, науково редагувати її, ставлячи до відома автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення статті редакційна колегія надає автору вмотивований висновок. Автори протягом 3-х днів отримують повідомлення про надходження статті. Через місяць після її реєстрації автору повідомляють про результати рецензування. Редакційна колегія надає автору екземпляр журналу, який містить опубліковану статтю. 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Етичні зобов’язання рецензентів

1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу щодо рецензування. 2. Всі статті, що подаються до друку, мають бути прорецензовані науковим керівником автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу. 3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента. 4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису, логіці і стилю викладу, а також визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів. 5. Всі члени редколегії є рецензентами. 6. Рукопис, надісланий для рецензування, є конфіденційним документом. 7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо. 8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом. 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис. 10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукописі, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання. 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії. 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну належність, а також офіційний статус або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечує чесний процес рецензування. 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу. 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання змісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів у публікацію. 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, якщо будуть з’ясовані порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота. 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, що розглядається, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах. 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело. 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси. 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

 

Етичні зобов’язання авторів

1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними. 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність дослідження, що викладається, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором. 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів. 5. Співавторами статті мають бути всі ті особи, які внесли значний науковий вклад у представлену роботу і які поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі. 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.